Gebed van een arts (H. Johannes-Paulus II)

Heer Jezus,

Goddelijke Geneesheer, Gij die tijdens uw leven op aarde uw bijzondere aandacht getoond hebt voor de lijdende mens en die de dienst van de genezing hebt toevertrouwd aan uw apostelen, help ons om altijd klaar te staan bij het verlichten van het lijden van de medemens. Maak elk van ons bewust van de grootse zending die ons is toevertrouwd; help ons de inspanning op te brengen om instrument te zijn van uw barmhartige liefde, elk in zijn dagelijkse praktijk. Verlicht ons verstand, richt onze handen en geef ons een luisterend en meevoelend hart. Help ons bij elke zieke de trekken van uw goddelijk Aanschijn te herkennen.

Gij die de Weg zijt, help ons U elke dag na te volgen niet alleen in de zorg voor het zieke lichaam maar voor de ganse persoonlijkheid, door de zieken te helpen hun leven op aarde vertrouwvol verder te zetten tot op het ogenblik van de ontmoeting met U.

Gij die de Waarheid zijt, schenk ons wijsheid en kennis om door te dringen in het mysterie van de mens met zijn transcendente bestemming, telkens wij met hem op pad gaan om de oorzaken bloot te leggen van zijn ziekte en er de passende oplossingen voor te vinden.

Gij die het Leven zijt, geef dat wij de boodschap en het getuigenis kunnen brengen van ‘het Evangelie van het Leven’ in ons beroep, door het menselijk leven altijd te verdedigen vanaf de bevruchting tot aan zijn natuurlijk einde, door de waardigheid van alle mensen te eerbiedigen met inbegrip van de zwaksten en meest behoeftigen.

Heer, maak ons tot barmhartige Samaritanen, klaar om hen die we ontmoeten tijdens onze beroepsbezigheden, te ontvangen, er zorg voor te dragen en hen te troosten. Help ons een ruime bijdrage te leveren voor de voortdurende vernieuwing van de structuren van de gezondheidszorg, net zoals de heilige geneesheren die ons hierin zijn voorgegaan.

Zegen onze inzet en ons beroep, verlicht de navorsing die we doen en het onderricht dat we geven. En wil ons dan, na U altijd bemind en gediend te hebben in onze lijdende medemens, op het eind van onze levensweg uw glorievol Aanschijn laten aanschouwen en de vreugde laten smaken van de ontmoeting met U, in uw koninkrijk van geluk en grenzeloze vrede.

Amen.

Vaticaanstad, 29 juni 2000

H. Paus Johannes-Paulus II

image_pdfimage_print