Gebed tot de Heilige Giuseppe (Jozef) Moscati

O Heilige Jozef Moscati, dokter met een groots hart, in de beoefening van uw professie heeft u patiënten naar lichaam en ziel genezen, keer u ook tot ons nu we naar u toe snellen met geloof in uw voorspraak.

Geef ons fysieke en geestelijke gezondheid zodat we onze broeders en zusters met vrijgevigheid kunnen dienen. Verlicht de pijn van hen die lijden, vertroost de zieken, geef troost aan de bedroefden en hoop aan degenen die de hoop verloten.

Maak dat de zieken artsen mogen ontmoeten zoals u: menselijk en Christusgelijkend; dat de jeugd in u een inspiratie voor het leven moge vinden; de werkers in u een voorbeeld; de ouderen in u vertroosting; en de stervenden hoop in het eeuwig heil.

Wees voor ons allen een zekere gids: Leer ons te werken met sereniteit, eerlijkheid en liefde; dat we in staat zijn onze dagelijkse taken te vervullen op een christelijke manier.

Onze Vader – Weesgegroet- Eer aan de Vader

Heer Jezus, Gij grote geneesheer, we knielen voor u.

Aangezien alle goede en perfecte gaven van u moeten komen, bidden we:

Geef vaardigheid aan onze handen, helder zicht aan onze geest, vriendelijkheid en medeleven in onze harten. Geef ons doelgerichtheid en kracht om minstens een klein deel van het lijden van onze lijdende medemens op te tillen.

Neem van onze harten weg alle bedrog en wereldsheid, dat we met een kinderlijk geloof mogen vertrouwen op u.

Heilige Jozef Moscati, bid voor ons!


Gebed vanwege COVID-19 pandemie 2020-2021

Gebed van de Nederlandse bisschoppen bij de COVID-19 pandemie 2020-2021

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.


Gebed COMECE en CCEE vanwege COVID-19 pandemie 2020-2021

God onze Vader, Schepper van de wereld, U bent almachtig en barmhartig. Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon naar de wereld gezonden voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze moeilijke tijden van grote beproevingen en uitdagingen in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families, schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid, schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers doorzettingsvermogen en kracht en de overledenen het eeuwige leven. Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar verlos ons van alle kwaad.

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de Heilige Geest leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.
Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!


Gebed bij de toewijding van katholieke artsen aan het Heilig Hart van Jezus

Pater Benoît Guédas, rector van het heiligdom van Paray le Monial

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, die van alle eeuwigheid in het hart van de Vader woont,

U die, in de schoot van de maagd, uw hart hebt laten vormen zoals ons hart,

U, de geliefde Zoon van de Vader, die ons liefhad met een menselijk hart,

U, die uw hart hebt uitgestrekt naar de ellende van de mannen en vrouwen die in hun lichaam en ziel lijden,

U die niet gekomen bent voor de gezonden, maar voor de zieken,

U die geluisterd hebt naar de getroffen harten,

U die degenen verwelkomde die bedrukt en belast zijn,

U die de mensen verlichtte met uw zachtmoedige en nederige hart,

U die het hart van steen hebt veranderd in een hart van vlees

U hebt de geliefde discipel toegestaan om tegen uw hart te rusten,

U die hem heeft toegestaan om de hartslag van uw hart te horen,

U die ons roept om lief te hebben zoals U van ons houdt,

U die heeft geleden in uw hart en lichaam aan de mishandelingen, de bespugingen, de zweepslagen en vernederingen en het dragen van het kruis en de kruisiging,

Uw hart was doorboord,

U die tot het einde van ons hield,

U, de Opgestane, die in de wond van uw zijde, ons een nieuw leven doet binnengaan,

U die uw liefde door de gave van de Geest in de harten van de gelovigen verspreidde,

U die aanleiding geeft tot getuigen van uw liefde over de hele aarde,

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,

Wij, dokters van over de gehele wereld, willen van u leren: om u aan te nemen als ons voorbeeld en onze gids, als onze meester en vriend, als onze Heer en onze God,

We willen vanuit uw hart de genade ontvangen om zoveel lief te hebben als u liefgehad heeft en onze broeders en zusters te dienen zoals u hen gediend heeft.

Hart van Jezus, hart dat diep in onze harten klopt en elk menselijk leven gecreëerd heeft naar uw beeld en gelijkenis, geef ons dat we de waardigheid van elk menselijk leven herkennen, erkennen, beschermen en er zorg voor dragen, klachten verlichten en genezen.

Hart van Jezus, dat zich heeft laten modelleren in het hart van Maria, geef ons een hart van wijsheid en intelligentie dat gebaseerd is op het onderscheidingsvermogen van God en de deugd om lief te hebben en te dienen.

Hart van Jezus, U die met menselijke handen hebt gewerkt, met een menselijk hart heeft liefgehad, geef ons dat we onze vaardigheden ten dienste stellen aan onze broeders en zusters, met een oprecht hart de vooruitgang zoeken die past bij het zorgen voor hen die lijden.

Hart van Jezus, hart dat over ons hart buigt, geef ons het hart van medeleven, dat we ons niet afkeren van de ellende en het lijden van onze broeders en zusters, maar vreugde vinden in het dienen meer dan gediend te worden.

Hart van Jezus, bij wie we rust vinden, geef ons een biddend hart om uw liefde de zachtmoedigheid en vrede te ontvangen, de kracht om moedig onze missie na te streven en de wijsheid om onze menselijke beperkingen te aanvaarden.

Hart van Jezus, doorboord aan het kruis, geef ons een hart van nederigheid: dat we door onze eigen wonden en zwakheden de kwetsbaarheid van de mensen om ons heen kunnen accepteren en de juiste houding vinden om hen te verlichten. Geef ons dat we onze vergissingen erkennen en de hulp van onze families, echtgenoten, onze kinderen en onze patiënten en zorgverleners mogen accepteren. Sta ons toe om samen de zoektocht naar het algemeen belang voort te zetten.

Hart van Jezus, van waaruit bloed en water ontspringen, geef ons een hart van wijsheid en kracht om onze talenten en vaardigheden te tonen in dienst van het eeuwige leven en het goede nieuws van Gods redding.

Hart van Jezus, teken van de liefde van de Vader, bron van waaruit de Geest ontspringt, stort Uw liefde in onze harten, zo dat we door onze woorden en daden aan de roeping van liefde beantwoorden door te zorgen voor onze zieke broeders en zusters en hen te dienen, de leden van onze zorgteams en families bemoedigen en hen leiden en bekrachtigen, zoals U hen gediend hebt, voor hen gezorgd hebt en hen geliefd hebt.

Door het Onbevlekte Hart van Maria wijden wij, artsen van over de gehele wereld, ons aan uw Hart toe om u lief te hebben en te dienen.

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart zoals het uwe.

Vertaling in het Nederlands: Lotte Voets


Gebed van een arts (H. Johannes-Paulus II)

Heer Jezus,

Goddelijke Geneesheer, Gij die tijdens uw leven op aarde uw bijzondere aandacht getoond hebt voor de lijdende mens en die de dienst van de genezing hebt toevertrouwd aan uw apostelen, help ons om altijd klaar te staan bij het verlichten van het lijden van de medemens. Maak elk van ons bewust van de grootse zending die ons is toevertrouwd; help ons de inspanning op te brengen om instrument te zijn van uw barmhartige liefde, elk in zijn dagelijkse praktijk. Verlicht ons verstand, richt onze handen en geef ons een luisterend en meevoelend hart. Help ons bij elke zieke de trekken van uw goddelijk Aanschijn te herkennen.

Gij die de Weg zijt, help ons U elke dag na te volgen niet alleen in de zorg voor het zieke lichaam maar voor de ganse persoonlijkheid, door de zieken te helpen hun leven op aarde vertrouwvol verder te zetten tot op het ogenblik van de ontmoeting met U.

Gij die de Waarheid zijt, schenk ons wijsheid en kennis om door te dringen in het mysterie van de mens met zijn transcendente bestemming, telkens wij met hem op pad gaan om de oorzaken bloot te leggen van zijn ziekte en er de passende oplossingen voor te vinden.

Gij die het Leven zijt, geef dat wij de boodschap en het getuigenis kunnen brengen van ‘het Evangelie van het Leven’ in ons beroep, door het menselijk leven altijd te verdedigen vanaf de bevruchting tot aan zijn natuurlijk einde, door de waardigheid van alle mensen te eerbiedigen met inbegrip van de zwaksten en meest behoeftigen.

Heer, maak ons tot barmhartige Samaritanen, klaar om hen die we ontmoeten tijdens onze beroepsbezigheden, te ontvangen, er zorg voor te dragen en hen te troosten. Help ons een ruime bijdrage te leveren voor de voortdurende vernieuwing van de structuren van de gezondheidszorg, net zoals de heilige geneesheren die ons hierin zijn voorgegaan.

Zegen onze inzet en ons beroep, verlicht de navorsing die we doen en het onderricht dat we geven. En wil ons dan, na U altijd bemind en gediend te hebben in onze lijdende medemens, op het eind van onze levensweg uw glorievol Aanschijn laten aanschouwen en de vreugde laten smaken van de ontmoeting met U, in uw koninkrijk van geluk en grenzeloze vrede.

Amen.

Vaticaanstad, 29 juni 2000

H. Paus Johannes-Paulus II


Gebed H. Teresa van Calcutta

Lieve Heer,
Grote Genezer,
ik kniel voor U.
Want elk volmaakt geschenk moet van U komen.
Ik bid dat U vaardigheden aan mijn handen geeft,
helderheid aan mijn geest,
vriendelijkheid en zachtheid aan mijn hart.
Geef mij één doel, kracht om een deel van het lijden van mijn medemensen te helpen verlichten en het ware besef dat dit een voorrecht voor mij is.
Neem alle bedrog en alle wereldse gezindheid uit mijn hart, zodat ik,
met het geloof van een kind, mag vertrouwen op U.
Amen