22-25 maart 2022: Suffering, Death and Palliative Care

Advanced European Bioethics course “Suffering, Death and Palliative Care”, Nijmegen, the Netherlands, 22-25 March 2022, organized by the section of Healthcare Ethics, IQ healthcare, (Radboudumc university medical centre).

Aim of the course is to educate participants on a range of ethical issues related to suffering and dying, palliative care and medically assisted death. The key-note lecture will be held by Els van Wijngaarden PhD, associate professor and researcher, Dept. of Care Ethics, University for Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands.

Contact: Valesca Hulsman: Valesca.Hulsman@radboudumc.nl

More information


18 februari 2022: Recht op vrijheid van meningsuiting

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting.

In gesprek gaan

Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen over hoe en in hoeverre je als ouders/opvoeders met bijvoorbeeld school in gesprek kunt gaan over onderwijsstof die niet aansluit op de christelijke waarden die je in de opvoeding aan je kinderen mee wil geven. Vaak gaat het dan om ethische onderwerpen en de kijk op relaties en seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is de Week van de Lentekriebels (21 t/m 25 maart 2022) waar veel scholen bij aansluiten en waarvan de inhoud voor een groot deel haaks staat op het christelijke mensbeeld.

Vrijheid in gevaar

Hierover in gesprek gaan, valt lang niet altijd mee. Om ons heen zien we dat de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk komt te staan, juist als het gaat over het mensbeeld van waaruit wij als christenen leven en onze kinderen opvoeden. Sommige wetten lijken erop aan te sturen het verkondigen van Gods Blijde Boodschap strafbaar te stellen. Kan dat eigenlijk wel? De spreker Jean-Paul Van Der Walle is jurist en gaat tijdens het webinar in op de vrijheid van meningsuiting. Hij is werkzaam bij ADF International, een juridische organisatie die zich inzet om de fundamentele vrijheden van mensen te beschermen en de inherente waardigheid van elke persoon te bevorderen.

Jean-Paul Van Der Walle

Jean-Paul: “Het recht op vrije meningsuiting is een van de belangrijkste mensenrechten. Het vormt de hoeksteen van elk debat en is daarom een essentieel onderdeel van de democratie. Steeds vaker echter lijkt deze fundamentele vrijheid in het gedrang te komen.” Sommige voorbeelden geven aan dat die vrijheid ernstig bedreigd wordt. Zo staat de organisatie waar Jean-Paul voor werkt momenteel Päivi Räsänen bij, een Fins parlementslid en gewezen minister die thans vervolgd wordt omdat zij op Twitter een Bijbelvers publiceerde waarmee ze de steun van haar Kerkgemeenschap (de leiders ervan) aan een LGBT-optocht aan de kaak stelde

Jean-Paul zal ons juridische en ethische achtergrondinformatie aanreiken en voorbeelden geven hoe we in ons contact met onze omgeving (school, familie, collega’s) kunnen blijven getuigen van onze kijk op leven, liefde en seksualiteit, terwijl we respectvol blijven.

Aanmelden
Vragen die je iemand tijdens het webinar zou willen stellen, kunnen vooraf worden ingestuurd via info@opgroeisymposium.nl en ook tijdens het webinar is er gelegenheid vragen te stellen.

Geef je hier op voor het Webinar op 18 februari 2022


20 november 2021: Hoe vrij ben jij ? Gewetensbezwaar op de werkvloer

Door allerlei ontwikkelingen dreigt gewetensbezwaar moeilijker te worden. Plannen voor Europese en Nederlandse wetten, richtlijnen van beroepsgroepen leiden er steeds vaker toe dat bepaalde handelwijzen “moeten”, ook als bepaalde mensen, bijvoorbeeld christenen, die deze handelingen moeten uitvoeren deze niet in overeenstemming kunnen brengen met hun christelijke geweten. Op deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan willen we op deze dag ingaan en met elkaar discussiëren.

Programma (online vanaf 11.10 u)
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Opening door dagvoorzitters – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, en drs. Niki Leenders, internist-nefroloog, beiden bestuurslid NKZN
11.20 u.: Gewetensbezwaar onder druk – prof.dr. Frans J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
11.45 u.: Het geweten in de christelijk perspectief – dr. Lambert Hendriks
12.30 u.: Lunch
13.15 u.: Geweten en recht – mr. René M.A. Guldenmund
14.00 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes over situaties waarin het persoonlijke of christelijke geweten onder druk komt
15.15 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
15.45 u.: Afsluitende gebedsviering
16.15 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum)

Locatie
St. Vituskerk / Annazaal
Emmastraat 3
1211 NE Hilversum

Deze bijeenkomst is ook online via Zoom te volgen.

Gedurende de bijeenkomst zullen de actuele COVID-19 maatregelen van de overheid en bisschoppen worden nagekomen. Vooralsnog betekent dat inachtneming van de 1.5 m regel, mondkapjes bij verplaatsingen, lunch aan tafels, een maximaal aantal deelnemers in de zaal.

Kosten
Deelname in Hilversum inclusief lunch € 35,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 17,50
Deelname online € 15,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 7,50


9 oktober 2021: Gender als ingeweven of ingegeven

Het (bijna) jaarlijkse Opgroeisymposium van Samuel Advies, Instituut voor Huwe­lijk Gezin en Opvoe­ding (IHGO) en Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS) is dit jaar gewijd aan gender. Vragen of gender een keuze is of niet vanuit christelijk perspectief en hoe hier mee omgegaan kan worden in de opvoeding van kinderen komen aan de orde.

Het symposium sluit goed aan bij de studiedag die NKZN in april 2018 over hetzelfde onderwerp onder de titel “Hij – zij – het?” heeft georganiseerd. Tevens schreef kardinaal dr. W.J. Eijk over dit onderwerp een artikel in Communio getiteld “Christelijke mensvisie en gendertheorie”.

Meer informatie op de website van het opGROEIsymposium


2 oktober 2021: Dying well

6th Annual Conference of the Catholic Medical Association of Ireland (Irish Catholic Doctors Learning Network)

Online only, Saturday 2nd October 2021.

Theme: “The Art of Dying Well – Clinical and Pastoral Perspectives.

National and International speakers to include Baroness Finlay of the House of Lords and Prof Jones of the Anscombe Institute. See Poster on Church noticeboard).

For information and registration at www.icdln.ie. or http://www.icdln.ie/annual-conference/conference-2019.363.html


29 mei 2021: Dikke Ikke – de schaduwkanten van het individualisme

Op zaterdag 29 mei hoopt CMF-Nederland haar voorjaarsconferentie te houden. De conferentie is gericht op artsen en studenten geneeskunde en zal digitaal plaatsvinden. Deze keer rond het actuele thema Dikke Ikke, de schaduwkanten van het individualisme. Filosoof en ChristenUnie Eerste Kamerlid Maarten Verkerk en theoloog en CMF-stafwerker voor het studentenwerk Arjen Zijderveld gaan met ons zoeken naar een gebalanceerde visie op autonomie en individualisme.

Verdere toelichting

Met groeiende aandacht voor autonomie is er de afgelopen decennia meer plek gekomen voor de persoonlijke afwegingen van de patiënt. Dat is een duidelijke positieve verbetering! Binnen de geneeskunde merken we echter ook de keerzijde van deze ontwikkelingen. We krijgen vaker te maken met wens-geneeskunde. We worden geconfronteerd met diverse vormen van agressie. En krijgen steeds duidelijker te zien hoe wijdverbreid eenzaamheid is, in alle lagen van de bevolking.  De centrale vraag van deze conferentie, kunnen we een antwoord formulieren op de schaduwkanten individualisme zonder de mooie kanten ervan te verliezen?

In de ochtend zijn er twee lezingen. Filosoof Maarten Verkerk zal ingaan op de filosofische geschiedenis van autonomie en individualisme en pleiten voor een relationele visie op autonomie. Theoloog Arjen Zijderveld zal hierop voortbouwen door de Bijbelse metafoor van de zorgzame vader/moeder toe passen op de gezondheidszorg. In de middag volgt een workshopprogramma waarin de onderwerpen omgaan met een klacht, agressie, eenzaamheid en carrière op een praktische wijze worden uitgediept.

De conferentie is opgezet voor artsen en studenten geneeskunde, maar raakt een thema wat veel breder leeft. Met name het ochtendprogramma zal veel mensen aanspreken en inspireren. 

Meer informatie over deze bijeenkomst


24 april 2021: Wat kan de barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven ?

Voltooid Leven was begin 2020 regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, de commissie Wijngaarden bracht een rapport uit waarin onderzoek naar de doodswens van niet ernstig zieke ouderen werd beschreven. Het onderwerp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de kabinetsformatie zeker weer terugkomen. In het najaar publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de brief “De barmhartige Samaritaan (Samaritanus Bonus) ” over het “zijn bij zieken”, “zijn bij anderen”, in andere woorden “staan bij het kruis”. In deze bijeenkomst proberen we datgene wat leeft bij mensen in de maatschappij te verbinden met een filosofische visie hoe het leven goed geleefd kan worden en de christelijke betekenis van het de barmhartige Samaritaan in onze tijd.

Programma (via Zoom)

10.00 u. Opening met korte gebedsviering
10.15 u. Voltooid Leven – Rapport commissie Wijngaarden – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskundige
10.50 u. Levenskunst en Levenseinde – dr. Daan van Schalkwijk, bioloog, docent Amsterdam University College
11.25 u. Korte pauze
11.30 u. Samaritanus bonus – dr. Lambert J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
12.05 u. Discussie in kleine groepjes en plenair
12.50 u. Slotgebeden
13.00 u. Einde

Kosten

€ 10,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 5,–


16-18 november 2020: Ethics of Engineering Life

ICEEL – Ethics of Engineering Life

The engineering of molecular and cellular systems for clinical applications capitalizes on the unique competences achieved worldwide within the past 10 years. Big leaps towards applying engineering principles to clinics and to restore body functions are provided by the development of gene-based and cell-based therapies. Successful attempts include the restoration of vision, the control of metabolic disorders, or the growth of tissues and organs for replacement. While in the long run such systems engineering approaches will help to cure pertinent diseases of mankind, methods to modify, edit, correct and/or complement the genome of patients can be also used to improve a person’s lifestyle, or be even misused in various ways. To address the ethical aspects of such attempts towards engineering life, this conference brings together stakeholders in developing and applying approaches to edit and control living systems, clinicians applying such procedures, ethicists, philosophers, historians and the cultural sector addressing such applications, and other relevant representatives of our global society. The conference is organized by the NCCR Molecular Systems Engineering of the University of Basel and ETH Zurich, Switzerland; Pontifical Academy for Life, Vatican City; and Bambino Gesù Children’s Hospital, Italy

Rome, 16-18 november 2020


24 oktober 2020: Ben jij IC-waardig ?

De Corona-pandemie heeft ertoe geleid dat beroepsorganisaties van artsen en de overheid hebben gediscussieerd over schaarste, schaarste van ziekenhuisbedden, schaarste van IC-bedden als er door Coronabesmetting meer aanbod van patiënten dan dat er opnamemogelijkheden zijn. In deze bijeenkomst zullen we proberen te ontrafelen waar de keuzes van Nederlandse beleidsmakers op berusten en bekijken hoe keuzes gemaakt zouden kunnen worden vanuit de Sociale Leer van de Kerk. De bijeenkomst zal digitaal worden gehouden i.v.m. de Coronabeperkingen.

Programma
10.00 u. Welkom – prof.dr. Frans J. van Ittersum
10.05 u. Inleidende gebedsviering – dr. Lambert Hendriks, pr.
10.20 u. Lezing Ethische principes in Nederlandse pandemie draaiboekendr. Elisa Garcia en prof.dr. Frans J. van Ittersum
11.05 u. Korte pauze
11.15 u. Lezing Schaarste en de Sociale Leer van de Kerkprof.dr. Fred H.M. van Iersel
12.00 u. Vragen en discussie over een aantal stellingen
12.55 u. Afsluitend gebed

Sprekers
Dr. L.J.M. Hendriks, pr., moraaltheoloog, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
Mw.dr. E. Garcia Gonzalez, ethicus, postdoc researcher Amsterdam UMC
Prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog Amsterdam UMC, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
Prof.dr. F.H.M. van Iersel, bijzonder hoogleraar Katholieke Universiteit Tilburg, International Insititute Canon Triest

Kosten
€ 10,– on-line deelname
€ 5,– studenten on-line deelname


4 juni 2020: CMF-webinar Levensbegin

Wetenschappelijke ontwikkelingen rond het levensbegin met een medisch-ethisch-theologische reflectie hierop georganiseerd door CMF Nederland.

Bekijk het volledige programma