8 oktober 2022: Lustrum Opgroeisymposium

Lustrumsymposium, gehouden te Ede. Programma volgt.


Najaar 2022: Vruchtbaarheid en begin van het leven

De najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland zal gewijd zijn aan vruchtbaarheid en het begin van het leven. Er wordt gediscussieerd over uitbreiding van het embryo-onderzoek waardoor er met embryo’s tot 14 of 28 dagen oud onderzoek gedaan kan worden; abortus zou ook bij langere duur van de zwangerschap mogelijk moeten zijn, terwijl doodgeboren kinderen bij een kortere zwangerschapsduur een naam zouden moeten kunnen krijgen; de kunstbaarmoeder is aangekondigd en zal worden gaan onderzocht.

Al met al redenen genoeg om de christelijke en specifiek katholieke visie op het doorgeven van het leven, vruchtbaarheid en het ontstaan van nieuw menselijk leven nog eens nader te bekijken en onderling te bediscussiëren.

Programma

09:30 Inloop en registratie
10:00 Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11:00 Koffie
11:15 Opening door dagvoorzitter
11:30 Lezing “Medisch-biologische aspecten van vruchtbaarheid” – drs. Jeroen Eidhof, huisarts in opleiding, lid bestuur werkgroep NKZN
12:15 Discussiegroepjes deel 1
13:00 Lunch
14:00 Lezing “Vruchtbaarheid en beginnend leven vanuit christelijk perspectief” – spreker volgt
15:00 Discussie en vragen
15:45 Theepauze
16:00 Afsluitende gebedsviering
16:30 Mededelingen – afsluiting – borrel

Locatie
Vituszaal, St. Vitusparochie
Emmastraat 7
Hilversum

Het programma wordt hybride, d.w.z. op de locatie in Hilversum en online aangeboden.


15-17 September 2022: FIAMC Congress: Medicine: reparative or transformative ?

The next international congress of the World Federation of Catholic Medical Associations (FIAMC) under the presidency of Professor Dr. Bernard Ars will be held in Rome
September 15 – 17th, 2022
Venue: Augustinianum
Via Paolo VI 25, 00193 ROMA

More information


12-14 September 2022: Mothers are women too!

Prioritizing Maternal Health in the New Millennium

MaterCare International – the 11th Biennal Rome Conference – the 13th International Conference

Instituto Maria SS Bambina
Via Paolo VI 21
Rome, Italy

To register, to send free communications (posters) please email: info@matercare.org

On behalf of MaterCare International (MCI), we look forward to welcoming you to Italy’s cultural and national capital, Rome, for our 13th international conference, postponed to 2022 due to the COVID pandemic. Our conference venue Istituto Maria SS Bambina  overlooks St Peter’s Basilica and Square (see photo), and offers a safe, hospitable, retreat-like environment with good conference facilities and the best view in Rome !

For the first time ever, our biennial conference precedes and dovetails with International Federation of Catholic Medical Association’s (FIAMC) XXVI International Congress, themed “Medicine: Reparative or transformative ? The mission of the Christian physicians,” and held in the neighbouring  Augustinianum conference centre (Via Paolo VI,25)  (see photo).

The opening words of our conference theme , “Mothers Are Women Too,” is a quote from Dr Walley highlighting that, from the global perspective, caring for mothers is underprioritised in women’s health, especially in the developing world.

Motherhood is the most complete expression of the special vocation of women, and it possesses redemptive value. Thus, mothers deserve to be at the centre of our  acknowledgement of womanhood, rather than sidestepped as by the prevailing prochoice ideology. In his Millennium letter, Pope St John Paul II wrote: “The Father chose a woman for a unique mission in the history of salvation: that of being the Mother of the long–awaited Saviour. The Virgin Mother responded with complete openness”.

As co-creators of new life, all mothers have a share in the mystery of the Incarnation, through the faithful acceptance of their own pregnancies and birthing experiences.  Mothers also merit being at the forefront of our conversation about women because of the suffering they endure to beget and bring up their children.

In 2020, during Holy Mass on the Solemnity of Mary, Mother of God, Pope Francis said: “ From her, a woman, salvation came forth and thus there is no salvation without a woman. In her, God was united to us, and if we want to unite ourselves to him, we must take the same path: through Mary, woman and mother”.

Appropriately, MCI’s conference is preceded by a half-day spiritual retreat on motherhood, the “Welcome” session and reception on the afternoon and evening of the September 12th. The conference programme includes important aspects of the current medical, psychological, ethical and spiritual problems affecting motherhood, and integrates the four essential domains of a Catholic physician, known as the ‘4C’s’. They are conviction, professional competence, community orientation, and individual compassion.

Eight sessions spread over 2 days will cover the following:  the clinical, ethical and spiritual implications of COVID–19 for mothers, their children and health care workers; an evidence-based update on  the medical, sociological, environmental and economic risks of hormonal contraceptives; morally licit antenatal screening and therapy; reflections on inspiring Catholic health-care workers; a focus on the purpose and outreach of MaterCare  training and practicing as a Catholic doctor; and dealing with major controversies as a Catholic doctor should.

Our speakers are experts in their field and will be extensively involved in all aspects of the programme, including panel discussions. Free communications are invited. We hope that you can join us in the Eternal City for a professionally and spiritually enriching, multidisciplinary meeting.

Finally, you are strongly encouraged to take advantage of the unique duo of back-to-back MCI and FIAMC 2022 meetings, and spend a fruitful 5 days in Rome in mid-September. Accommodation is available in the Istituto Maria SS Bambina for the duration of both meetings. Laptop, projector and the screen will be available for lecturers. The language of the Conference is English.

Prof Bogdan Chazan
A/Prof Elvis Šeman
Simon Walley

P.S. A shared FIAMC/MCI audience with Pope Francis has been requested.


27-29 mei 2022: Challenges of competence and compassion in contemporary medicine

FEAMC extended board meeting, including a symposium, to be held in Asissi, Italy, open for members of associated associations. A provisional program is available.


22-25 maart 2022: Suffering, Death and Palliative Care

Advanced European Bioethics course “Suffering, Death and Palliative Care”, Nijmegen, the Netherlands, 22-25 March 2022, organized by the section of Healthcare Ethics, IQ healthcare, (Radboudumc university medical centre).

Aim of the course is to educate participants on a range of ethical issues related to suffering and dying, palliative care and medically assisted death. The key-note lecture will be held by Els van Wijngaarden PhD, associate professor and researcher, Dept. of Care Ethics, University for Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands.

Contact: Valesca Hulsman: Valesca.Hulsman@radboudumc.nl

More information


18 februari 2022: Recht op vrijheid van meningsuiting

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting.

In gesprek gaan

Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen over hoe en in hoeverre je als ouders/opvoeders met bijvoorbeeld school in gesprek kunt gaan over onderwijsstof die niet aansluit op de christelijke waarden die je in de opvoeding aan je kinderen mee wil geven. Vaak gaat het dan om ethische onderwerpen en de kijk op relaties en seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is de Week van de Lentekriebels (21 t/m 25 maart 2022) waar veel scholen bij aansluiten en waarvan de inhoud voor een groot deel haaks staat op het christelijke mensbeeld.

Vrijheid in gevaar

Hierover in gesprek gaan, valt lang niet altijd mee. Om ons heen zien we dat de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk komt te staan, juist als het gaat over het mensbeeld van waaruit wij als christenen leven en onze kinderen opvoeden. Sommige wetten lijken erop aan te sturen het verkondigen van Gods Blijde Boodschap strafbaar te stellen. Kan dat eigenlijk wel? De spreker Jean-Paul Van Der Walle is jurist en gaat tijdens het webinar in op de vrijheid van meningsuiting. Hij is werkzaam bij ADF International, een juridische organisatie die zich inzet om de fundamentele vrijheden van mensen te beschermen en de inherente waardigheid van elke persoon te bevorderen.

Jean-Paul Van Der Walle

Jean-Paul: “Het recht op vrije meningsuiting is een van de belangrijkste mensenrechten. Het vormt de hoeksteen van elk debat en is daarom een essentieel onderdeel van de democratie. Steeds vaker echter lijkt deze fundamentele vrijheid in het gedrang te komen.” Sommige voorbeelden geven aan dat die vrijheid ernstig bedreigd wordt. Zo staat de organisatie waar Jean-Paul voor werkt momenteel Päivi Räsänen bij, een Fins parlementslid en gewezen minister die thans vervolgd wordt omdat zij op Twitter een Bijbelvers publiceerde waarmee ze de steun van haar Kerkgemeenschap (de leiders ervan) aan een LGBT-optocht aan de kaak stelde

Jean-Paul zal ons juridische en ethische achtergrondinformatie aanreiken en voorbeelden geven hoe we in ons contact met onze omgeving (school, familie, collega’s) kunnen blijven getuigen van onze kijk op leven, liefde en seksualiteit, terwijl we respectvol blijven.

Aanmelden
Vragen die je iemand tijdens het webinar zou willen stellen, kunnen vooraf worden ingestuurd via info@opgroeisymposium.nl en ook tijdens het webinar is er gelegenheid vragen te stellen.

Geef je hier op voor het Webinar op 18 februari 2022


20 november 2021: Hoe vrij ben jij ? Gewetensbezwaar op de werkvloer

Door allerlei ontwikkelingen dreigt gewetensbezwaar moeilijker te worden. Plannen voor Europese en Nederlandse wetten, richtlijnen van beroepsgroepen leiden er steeds vaker toe dat bepaalde handelwijzen “moeten”, ook als bepaalde mensen, bijvoorbeeld christenen, die deze handelingen moeten uitvoeren deze niet in overeenstemming kunnen brengen met hun christelijke geweten. Op deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan willen we op deze dag ingaan en met elkaar discussiëren.

Programma (online vanaf 11.10 u)
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Opening door dagvoorzitters – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, en drs. Niki Leenders, internist-nefroloog, beiden bestuurslid NKZN
11.20 u.: Gewetensbezwaar onder druk – prof.dr. Frans J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
11.45 u.: Het geweten in de christelijk perspectief – dr. Lambert Hendriks
12.30 u.: Lunch
13.15 u.: Geweten en recht – mr. René M.A. Guldenmund
14.00 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes over situaties waarin het persoonlijke of christelijke geweten onder druk komt
15.15 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
15.45 u.: Afsluitende gebedsviering
16.15 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum)

Locatie
St. Vituskerk / Annazaal
Emmastraat 3
1211 NE Hilversum

Deze bijeenkomst is ook online via Zoom te volgen.

Gedurende de bijeenkomst zullen de actuele COVID-19 maatregelen van de overheid en bisschoppen worden nagekomen. Vooralsnog betekent dat inachtneming van de 1.5 m regel, mondkapjes bij verplaatsingen, lunch aan tafels, een maximaal aantal deelnemers in de zaal.

Kosten
Deelname in Hilversum inclusief lunch € 35,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 17,50
Deelname online € 15,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 7,50


9 oktober 2021: Gender als ingeweven of ingegeven

Het (bijna) jaarlijkse Opgroeisymposium van Samuel Advies, Instituut voor Huwe­lijk Gezin en Opvoe­ding (IHGO) en Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS) is dit jaar gewijd aan gender. Vragen of gender een keuze is of niet vanuit christelijk perspectief en hoe hier mee omgegaan kan worden in de opvoeding van kinderen komen aan de orde.

Het symposium sluit goed aan bij de studiedag die NKZN in april 2018 over hetzelfde onderwerp onder de titel “Hij – zij – het?” heeft georganiseerd. Tevens schreef kardinaal dr. W.J. Eijk over dit onderwerp een artikel in Communio getiteld “Christelijke mensvisie en gendertheorie”.

Meer informatie op de website van het opGROEIsymposium


2 oktober 2021: Dying well

6th Annual Conference of the Catholic Medical Association of Ireland (Irish Catholic Doctors Learning Network)

Online only, Saturday 2nd October 2021.

Theme: “The Art of Dying Well – Clinical and Pastoral Perspectives.

National and International speakers to include Baroness Finlay of the House of Lords and Prof Jones of the Anscombe Institute. See Poster on Church noticeboard).

For information and registration at www.icdln.ie. or http://www.icdln.ie/annual-conference/conference-2019.363.html